Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky www.bioparfemka.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.bioparfemka.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.bioparfemka.sk je BZS s.r.o., Stromová 17, 83101 Bratislava,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd: Sro, vl. č. 79856/B, IČO: 46574581, DIČ: 2023502415, korešpondenčná adresa  je Kremnička 3, 97405 Banská Bystrica.

 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.bioparfemka.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.bioparfemka.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov


Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Firma (kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom) - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. Odstúpenie od zmluvy

 Ak ste u nás nakúpili ako Spotrebiteľ, máte právo bez udania dôvodu nám tovar vrátiť najneskôr do 14 dní od jeho doručenia. Toto právo sa na vás nevzťahuje, ak ste u nás nakúpili ako Firma.

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, vymáhať od kupujúceho.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru, najneskôr do 14 dní od doručenia vráteného tovaru.

Ak ste sa rozhodli od zmluvy odstúpiť, oznámte nám to prosím mailom na info@bioparfemka.sk. Spolu s tovarom je potrebné vyplniť formulár, kde uvediete všetky potrebné údaje, aby mohlo bez problémov dôjsť k vráteniu peňazí.

Ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa viaže na túto kúpnu zmluvu. V prípade, že kupujúci využije právo odstúpiť od zmluvy v zmysle ust. § 12 zákon a o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

V žiadnom prípade prosím nezasielajte tovar späť na dobierku! Dobierky nepreberáme!

Tovar musí byť vhodne zabalený na prepravu, tak aby sa predišlo jeho poškodeniu.

Pri vrátení tovaru použite prosím formulár, ktorý nájdete tu. 

 4. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Ak je kupujúcim Firma, na tovar sa poskytuje záruka v trvaní 6 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

·         sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti

·         sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť

·         sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny

·         sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho, ak sa jedná o právnickú osobu resp. bydlisko, ak sa jedná o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Formulár pre reklamáciu tovaru nájdete tu.

5. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.bioparfemka.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

·         dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru na pošte.

·         bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Tatrabanke. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí.

·         platobné karty – po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite. Podporujeme bezpečné platby.

-         PayPal - po vytvorení objednávky budete presmerovaný na bezpečnostnú platobnú bránu, kde doplníte a zadáte všetky potrebné údaje. Prosím skontrolujte si dodaciu adresu nastavenú v PayPal účte. Niekedy sa po realizovaní platby prenesie do dodacích a fakturačných údajov v e-shope.

6. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Ak ste sa rozhodli pre platbu bankovým prevodom, dodacia lehota začína plynúť až od dňa pripísania sumy na náš účet. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Cena dopravy je 0,90 €, pri zásielkach na dobierku 2,40 €. Internetový obchod www.bioparfemka.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom Slovenskej pošty. Ak nie je dohodnuté inak, doručenie zásielky je do 3 pracovných dní.

V prípade, že hodnota vašej objednávky presiahne sumu 50,- €, alebo pri niektorých vybraných produktoch je cena dopravy 0€.

Predávajúci si splní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy v okamihu odovzdania tovaru priamo kupujúcemu, alebo dopravcovi na prepravu. Tovar je dodávaný v bežných ochranných o baloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru alebo z dohody zmluvných strán vyplývajú špeciálne požiadavky. Tovar je kupujúcemu dodaný s priloženou faktúrou.

Predávajúci garantuje odoslanie tovaru v neporušenom stave. Kupujúci skontroluje tovar za prítomnosti doručovateľa. Pokiaľ kupujúci pri prevzatí tovaru zistí jeho poškodenie, porušenie obalu prípadne iné nezrovnalosti, informuje o tom doručovateľa a spíše reklamačný list. Pokiaľ tak kupujúci neučiní, dopravca ako aj odosielateľ nemôže akceptovať reklamáciu dopravou poškodeného tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, prípadne dopravcom a ani za poškodenie zásielky zavinené poštou prípadne dopravcom.

V prípade, že i kupujúci neprevezme tovar, ktorý bol doručený kupujúcemu do miesta určenia uvedenom v objednávke/potvrdení objednávky, alebo neprebraný dohodnutým osobným odberom, je predávajúci oprávnená požadovať od kupujúceho náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením.


7. Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné. Firma BZS s.r.o. je platcom DPH, všetky ceny sú uvádzané vrátane zákonnej výšky DPH. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávateľom stornovaná.

8. Zľavy a zľavové kupóny

 V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť.

V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou písanej informácie) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.

Každú zľavu, alebo kupón je možné uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia má predajca právo neuznať duplicitnú zľavu.

V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky či zľavového kupónu vyššia, než hodnota nákupu, rozdiel sa neprevádza na nový kupón a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

9. Vyjadrite svoj názor

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

10. Ochrana osobných údajov

Záležitosť ochrany osobných údajov a ich dôvernosť berieme veľmi vážne a držíme sa príslušných štátnych i európskych nariadení o ochrane osobných údajov. Najdôležitejšie aspekty nášho spracovania osobných údajov vysvetľujeme nižšie.

Vaše osobné údaje spracovávame a využívame len s Vaším výslovným súhlasom a striktne podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto obchodné podmienky, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu, a to až do doby doručenia písomného vyjadrenia nesúhlasu so spracovaním osobných údajov doručeného na korešpondenčnú adresu prevádzkovateľa alebo na e-mail info@bioparfemka.sk.

Uchovávame tie informácie, ktoré sme od Vás so súhlasom získali, napríklad, keď ste sa zaregistrovali do e-shopu, zúčastnili sa súťaží, keď ste si objednali zasielanie noviniek prostredníctvom e-mailových správ alebo keď nás kontaktujete. Ďalej rovnako zaznamenávame informácie o vašich záujmoch prostredníctvom analýzy Vašich kliknutí na webových stránkach a v e-mailových správach, ktoré od nás dostanete.

Kedykoľvek môžete na požiadanie získať informácie o údajoch, ktoré si o Vašej osobe evidujeme podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu či bez Vášho predchádzajúceho informovania nepredávame žiadnym tretím stranám k ďalšiemu využitiu, hlavne Vaše osobné údaje nie sú predávané, prenajímané ani vymieňané. Výnimkou sú prepravné spoločnosti, ktorým Vaše údaje poskytujeme za účelom zabezpečenia prepravy tovaru k Vám. Poskytujeme im len údaje nevyhnutné pre zabezpečenie plynulosti logistického systému prepravnej spoločnosti.

Radi by sme Vás informovali, že dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov je Úrad pre ochranu osobných údajov. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, Bratislava 27, 820 07, Slovenská republika, www.uoou.sk, je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracovávaní ich osobných údajov. Pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nezávisle a riadi sa ústavou, ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

11. Záverečné a osobitné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky.

Orgán dozoru vykonáva:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

 

2.2 Orgánom alternatívneho riešenia sporov je:

Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát

Odbor pro medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk

Spotrebiteľ môže využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) tiež webovú stránku https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov u SOI, pri ich nesplnení môže SOI návrh odmietnuť:

a) spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní;

b) spotrebiteľ musí podať návrh do jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal;

c) vyčísliteľná hodnota sporu musí presahovať sumu 20,- €;

d) subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné;

e) subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že alternatívne riešenie sporov by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia;

f) alternatívne riešenie sporov je bezodplatné.

Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 1.4.2016, staršie obchodné podmienky internetového obchodu www.bioparfemka.sk si kupujúci môže vyžiadať emailom.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.